Oktafiya, Z. N., & Iswanaji, C. (2020). Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 154-161. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.229