Rahmani, S. (2019) “Manajemen Risiko Reputasi Dalam Pasar Modal Syariah”, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), pp. 270-282. doi: 10.46367/iqtishaduna.v8i2.182.