Rahmani, Sri. 2019. “Manajemen Risiko Reputasi Dalam Pasar Modal Syariah”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 8 (2), 270-82. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.182.