MARUTA, H. Fasisme. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, v. 4, n. 1, p. 15-24, 30 Jun. 2015.