SUHENDI, S. Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, v. 1, n. 2, p. 299-309, 31 Dec. 2012.