Rahmani, S. (2019). Manajemen Risiko Reputasi Dalam Pasar Modal Syariah. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 270-282. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.182