(1)
Yasmansyah, Y.; Sesmiarni, Z. Metodologi Ekonomi Islam. iqtishaduna 2021, 10, 225-237.